GDPR

INFORMAČNÍ DOLOŽKA DLE GDPR
1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.1. Firma Energocontrol s.r.o. (dále jen Firma)
IČ: 02322480, DIČ: CZ02322480
zpracovává osobní údaje nutné pro řádný výkon své činnosti a s touto činností související (dále také jako „Osobní údaje“)
1.2. Osobní údaje je Firma oprávněna zpracovávat pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:
1.2.1. Ze zákona
1.2.2. Na základě řádného právního titulu (smlouva, odpovědnostní vztahy, kontraktační proces)
1.2.3. Na základě souhlasu
1.3. Osobní údaje budou Firmou poskytnuty dalším osobám:
1.3.1. Externí účetní
1.3.2. Osobám poskytujícím Firmě serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery
1.3.3. Dodavatelům a distributorům pro vypracování nabídky/cenové kalkulace
1.4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP, pokud právní řád ČR nestanoví jinak.
1.5. Osobní údaje budou Firmou zpracovávány dle zákonných lhůt, po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění zákonných zejména poté archivačních povinností podle platných právních předpisů, případně v souladu s právním titulem, smlouvou či uděleným souhlasem.
1.6. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:
1.6.1. PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u Firmy, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení Firmy, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Firma požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
1.6.2. PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Firmu o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
1.6.3. PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že Firma musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, zpracování je protiprávní nebo to ukládá zákonná povinnost.
1.6.4. PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud popíráte přesnost Osobních údajů, zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich
zpracování pouze omezit, Firma již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování.
Firma může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,
1.6.5. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl Firmě se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Firma tyto údaje předala jinému správci.
1.6.6. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Firmy či DPO (pověřenec dle čl. 37 GDPR) podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Firma Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.
1.7. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Firmy buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jejího sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese ziskova@energocontrol.cz
1.8. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
1.9. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění zákonných povinností Firmy, závazků ze smlouvy, či dle Vámi odsouhlasenému účelu. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy, pokud je žádaný údaj nezbytný.
1.10. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování, pokud právní řád ČR nestanoví jinak.
1.11. V případě, že bude Firma užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně poskytne Zájemci informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.

INFORMAČNÍ DOLOŽKA DLE GDPR

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1. Firma Energocontrol s.r.o. (dále jen Firma)

IČ: 02322480, DIČ: CZ02322480

zpracovává osobní údaje nutné pro řádný výkon své činnosti a s touto činností související (dále také jako „Osobní údaje“)

1.2. Osobní údaje je Firma oprávněna zpracovávat pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

1.2.1. Ze zákona

1.2.2. Na základě řádného právního titulu (smlouva, odpovědnostní vztahy, kontraktační proces)

1.2.3. Na základě souhlasu

1.3. Osobní údaje budou Firmou poskytnuty dalším osobám:

1.3.1. Externí účetní

1.3.2. Osobám poskytujícím Firmě serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery

1.3.3. Dodavatelům a distributorům pro vypracování nabídky/cenové kalkulace

1.4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP, pokud právní řád ČR nestanoví jinak.

1.5. Osobní údaje budou Firmou zpracovávány dle zákonných lhůt, po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění zákonných zejména poté archivačních povinností podle platných právních předpisů, případně v souladu s právním titulem, smlouvou či uděleným souhlasem.

1.6. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

1.6.1. PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u Firmy, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení Firmy, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Firma požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

1.6.2. PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Firmu o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

1.6.3. PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že Firma musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, zpracování je protiprávní nebo to ukládá zákonná povinnost.

1.6.4. PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud popíráte přesnost Osobních údajů, zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich

zpracování pouze omezit, Firma již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování.

Firma může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,

1.6.5. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl Firmě se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Firma tyto údaje předala jinému správci.

1.6.6. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Firmy či DPO (pověřenec dle čl. 37 GDPR) podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Firma Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

1.7. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Firmy buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jejího sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese ziskova@energocontrol.cz

1.8. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

1.9. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění zákonných povinností Firmy, závazků ze smlouvy, či dle Vámi odsouhlasenému účelu. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy, pokud je žádaný údaj nezbytný.

1.10. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování, pokud právní řád ČR nestanoví jinak.

1.11. V případě, že bude Firma užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně poskytne Zájemci informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.

 

Žádost ke stažení:

!ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ EC.pdf (126975)